Tôi không được phép mang gì du thuyền?

Để đảm bảo an toàn, Du thuyền Ancora cấm các vật dụng sau trên tàu. Nếu các vật dụng bị cấm được tìm thấy, chúng sẽ bị tịch thu và không được bồi thường.
Bất kỳ chất ma túy hay chất tổng hợp bất hợp pháp nào
Tất cả các loại vũ khí kể cả bản sao và các thành phần của chúng.
Tất cả đạn dược
Tất cả các chất nổ, bao gồm cả thuốc nổ giả và thiết bị phát nổ.